privacy & cookies

Privacy & cookies

PRIVACY

Van Londen Adocatuur B.V. (Van Londen) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)/GDPR (EU) 2016/679. Van Londen is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en is gevestigd aan de Plantage Kerklaan 45H, 1018 CV Amsterdam.

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Van Londen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Van Londen.

Gebruik persoonsgegevens:

Van Londen kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van juridische procedures en overige dienstverlening;

– innen van declaraties;

– advisering, bemiddeling en verwijzing;

– marketing – en communicatiedoeleinden;

– nakomen van onze wettelijke verplichtingen; en/of

– sollicitatieprocedures (indien de sollicitatie niet tot een dienstverband leidt, verwijderen wij de persoonsgegevens binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure).

Verwerking persoonsgegevens:

Van Londen verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

– persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt en in het kader van de dienstverlening zijn verkregen:

– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van dossiers;

– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster; en

– persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

– uw toestemming;

– op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;

– een wettelijke verplichting; of

– in verband met een gerechtvaardigd belang (zoals uitnodigingen voor events of seminars).

Delen van persoonsgegevens met derden:

Van Londen deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van Londen, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan  persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Londen uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Londen ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens:

Van Londen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Van Londen bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten betrokkenen:

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, laten corrigeren of – in gevallen waarin we geen wettelijke bewaarplicht hebben – laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen:

Sofie van Londen

Plantage Kerklaan 45H

1018 CV Amsterdam

+31640563952

 

Cookies

Van Londen maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer worden gezet als u een webpagina bezoekt. Deze cookies kunnen ervoor zorgen dat uw websitebezoek wordt geoptimaliseerd.

Op onze websites maken we gebruik van twee soorten cookies:

  1. Functionele cookies
    Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze websites goed te laten functioneren.
  2. Analytische cookies
    Onze websites werken met Google Analytics en gebruiken analytische cookies om de volgende gegevens te verwerken:
  • het aantal pagina’s dat u bezoekt
  • uw ingevulde zoektermen
  • hoe lang u op onze website bent
  • hoe vaak u terugkomt

Deze informatie is voor ons van groot belang. Op basis van deze gegevens kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze data leiden niet naar een persoon.

Cookie-instellingen

U kunt altijd zélf cookies van uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen. Dat doet u via uw browse